Investor Relation

Stock Information

Pubication

NoNameDownload
1รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2564Download
2หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564Download
3สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563Download
4สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2563Download
5สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่Download
6สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload
7สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะDownload
8สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีDownload
9สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะDownload
10สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.Download
11คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนและ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564Download

INVESTOR NEWS & EVENTS

August 10, 2021

ADBกำไร Q2 ทะยาน 314% โตทุกธุรกิจพลาสติกขายดี

ทันหุ้น – ADB ส่งสัญญาณทิศทางไตรมาส 1/64 สดใส โตทุกลุ่มธุรกิจ
July 12, 2021

Sparko E-104 Acetic Silicone Sealant

ซิลิโคนสูตรมีกรด
July 12, 2021

เจาะประเด็น “ADBโชว์แผนธุรกิจปีฉลู”

สัมภาษณ์พิเศษ "คุณพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย" กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
July 12, 2021

Sparko Super Nail Construction Adhesive

กาวแทนตะปูแรงยึดสูง

IR Contact

BUY NOW