News

มีนาคม 21, 2024

(New Update) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ

(New Update) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
มกราคม 29, 2024

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) รับมอบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) รับมอบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016
มกราคม 3, 2024

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรก

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรก
ธันวาคม 14, 2023

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด รับมอบเอกสารรับรองการต่ออายุระบบมาตรฐานสากลจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) 3 ระบบ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด รับมอบเอกสารรับรองการต่ออายุระบบมาตรฐานสากลจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) 3 ระบบ
พฤศจิกายน 7, 2023

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
พฤศจิกายน 2, 2023

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ ADB” ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ระดับ 5 ดาว

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ ADB” ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ระดับ 5 ดาว
ตุลาคม 2, 2023

(New Update) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล

(New Update) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566
กันยายน 9, 2023

ADB ได้เข้าร่วมงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัยในโครงการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566

ADB ได้เข้าร่วมงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัยในโครงการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566
สิงหาคม 28, 2023

ADB Bio-based PVC Compound พัฒนาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น

ADB Bio-based PVC Compound พัฒนาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น
กรกฎาคม 5, 2023

ADB ต้นทุนลดหนุนมาร์จิ้น ใส่เกียร์ขยายฐานต่างแดน

ADB ต้นทุนลดหนุนมาร์จิ้น ใส่เกียร์ขยายฐานต่างแดน
BUY NOW