Investor Relation

นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ราคา หุ้น

เอกสาร เผยแพร่

NoNameDownload
1รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2564Download
2หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564Download
3สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563Download
4สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2563Download
5สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่Download
6สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload
7สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะDownload
8สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีDownload
9สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะDownload
10สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.Download
11คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนและ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564Download

INVESTOR NEWS & EVENTS

ตุลาคม 7, 2021

(New Update) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล

(New Update) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
ตุลาคม 7, 2021

ADB ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน”

(Thailand Sustainability Investment - THSI) ประจำปี 2564
สิงหาคม 9, 2021

ADBกำไร Q2 ทะยาน 314% โตทุกธุรกิจพลาสติกขายดี

ทันหุ้น – ADB ส่งสัญญาณทิศทางไตรมาส 1/64 สดใส โตทุกลุ่มธุรกิจ
กรกฎาคม 14, 2021

ADBสัญญาณดีโตทุกธุรกิจ โครงการภาครัฐหนุนยอด

ทันหุ้น – ADB ส่งสัญญาณทิศทางไตรมาส 1/64 สดใส โตทุกลุ่มธุรกิจ

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

BUY NOW