Investor Relation

นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ราคา หุ้น

เอกสาร เผยแพร่

NoNameDownload
1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565Download
2หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565Download
3สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564Download
4สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระDownload
5สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload
6สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นDownload
7สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีDownload
8สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)Download
9สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.Download
10สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.Download
11สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.Download
12สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)Download
13รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564Download
14หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564Download
15สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563Download
16สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2563Download
17สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่Download
18สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload
19สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะDownload
20สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีDownload
21สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะDownload
22สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.Download
23คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนและ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564Download
24คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564Download
25ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะDownload

INVESTOR NEWS & EVENTS

พฤษภาคม 24, 2022

พิธีลงนามเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย

พิธีลงนามเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย
พฤษภาคม 20, 2022

ADB ลุ้นงบเทิร์นอะราวด์ ตลาดต่างแดนดีมานด์สูง

ADB ลุ้นงบเทิร์นอะราวด์ ตลาดต่างแดนดีมานด์สูง
กุมภาพันธ์ 23, 2022

ADB กำไรปี 64 ที่ 75.68 ลบ. โต 8.64% จ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น

ADB กำไรปี 64 ที่ 75.68 ลบ. โต 8.64% จ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น
มกราคม 14, 2022

ADB เร่งอัพกำลังผลิต 50% กลุ่มการแพทย์มาร์จิ้นสูง

ADB เร่งอัพกำลังผลิต 50% กลุ่มการแพทย์มาร์จิ้นสูง

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

BUY NOW