Investor Relation

ข้อมูลทางการเงิน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ราคา หุ้น

เอกสาร เผยแพร่

NoNameDownload
1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566Download
2หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566Download
3สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565Download
4สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)Download
5สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อDownload
6สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload
7สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้Download
8สิ่งที่ส่งมาด้วย 6_รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีDownload
9สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)Download
10สิ่งที่ส่งมาด้วย 8_หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.Download
11สิ่งที่ส่งมาด้วย 8_หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.Download
12สิ่งที่ส่งมาด้วย 8_หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.Download
13สิ่งที่ส่งมาด้วย 9_แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)Download

INVESTOR NEWS & EVENTS

พฤศจิกายน 7, 2023

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ADB” ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
พฤศจิกายน 2, 2023

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ ADB” ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ระดับ 5 ดาว

(New Update) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) “ ADB” ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ระดับ 5 ดาว
ตุลาคม 1, 2023

(New Update) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล

(New Update) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
กันยายน 9, 2023

ADB ได้เข้าร่วมงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัยในโครงการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566

ADB ได้เข้าร่วมงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัยในโครงการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

BUY NOW