Corporate Governance

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

mockup

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

mockup

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

mockup

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการองค์กร
ข้อมูล

mockup

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 คู่มือการเปิดเผยข้อมูล

2 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

3 แนวทางการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

5 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ

6 นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

7 นโยบายคุณภาพ

8 นโยบายสิ่งแวดล้อม

9 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

11 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

12 นโยบายการให้เงินสนับสนุน

13 นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซื่งสินทรัพย์

14 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

17 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

18 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

19 นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

20 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

21 นโยบายการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

22 นโยบาย การบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี

23 นโยบายทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

24 นโยบายบริจาคเพื่อการกุศล

25 นโยบายสิทธิมนุษยชน

26 การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

27 แนวปฏิบัติ การสืบทอดตำแหน่ง

28 หลักปฏิบัติคู่ค้า

29 ประมวลจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

30 นโยบายและระยะเวลาการได้รับสินเชื่อการค้า

31 รายงานภาษี

32 การบริหารความเสี่ยงใหม่

33 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

34 ประกาศความเป็นส่วนตัวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่อ

35 ประกาศความเป็นส่วนตัวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด

36 ประกาศความเป็นส่วนตัวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาสมัครงานและพนักงาน

37 นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

38 นโยบายการจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

39 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

40 นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

41 นโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

42 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

1 กฎบัตรและนิยามกรรมการอิสระ

2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

5 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6 กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

7 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8 กฏบัตรเลขานุการบริษัท

1 หนังสือรับรองบริษัทฯ

2 ข้อบังคับบริษัท

3 หนังสือบริคณห์สนธิ

ช่องทางการร้องเรียน

BUY NOW