ABOUT US

Business Performance

ADB มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยหลักการที่เรายึดถือ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ (ADB) ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 2548 โดยดำเนินธุรกิจหลักในด้านการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound)     กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท DIY บริษัทให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ผลิต  ที่มีคุณภาพเราจึงสร้างกระบวนการการผลิตที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลขึ้น เมื่อนำมาผนวกเข้ากับการวางรูปแบบการบริการที่มีความยืดหยุ่นสามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลายตอบสนองต่อทุกวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าทั้งในด้านคุณสมบัติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการใช้ จากการคัดสรรวัตถุดิที่มีคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกมาใช้ในการผลิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ จนนำมาซึ่งการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

โดยในปัจจุบัน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ (ADB) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของทางบริษัทและการผลิตในรูปแบบ OEM ที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ดังต้องการ จนนำมาซึ่งชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อองค์กร ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) ที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งความสุขควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมด้วยการวางระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการผลิต และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมอาสาพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด      “We bring Better future to People”เพื่อมุ่งหมายให้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งกลไกใหม่ของการเติบโต เป็นธุรกิจกระแสหลักของอนาคต พร้อมกับการสร้างผลลัพท์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน

Brand journey of ADB

ADB เราไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างสูงสุด

2548
2550
2555
2558
2560
2561
2566

2548

ก่อตั้ง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ (ADB) ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ความร่วมมือของบริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัดและบริษัท ดีบี เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2550

บริษัทขยายธุรกิจผลิตผลติภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
หรือผลิตภัณฑ์ DIY (Do It Yourself) โดยจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัท
และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าชั้นนำระดับโลก

2555

บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพีวีซีคอมปาวด์ชั้นนำ
จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ โดยการเข้าร่วมถือหุ้นในครั้งนี้
จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

2558

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
และขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศโดยครอบคลุม
กลุ่มประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา

2560

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai)

2561

เปิดโรงงานแห่งที่ 4 เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนวเพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

2566

ปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย เอดีบี ซีลแลนท์ จำกัด

Vision

บริษัทฯมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณภาพด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่เป็นมาตราฐานสากล เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

Mission

1.ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา และตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4.พัฒนา ฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจ

Core value

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Business Alliance

เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด(มหาชน) จึงร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาคุณสมบัติแห่งผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการผลิต วัตถุดิบ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน

Organization Management

ADB มุ่งสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยื่น ภายใต้การควบคุมของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในส่วนงานรับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมได้นำพาหลักคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลที่ดีเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดทั้งจากลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

about-us-image-technology-type-03

Technology & Facility

ADB ขับเคลื่อนการผลิตด้วยเทคโนโลยี      อันทันสมัยที่พร้อมนำท่านก้าวข้ามทุกข้อจำกัด
ด้วยความมุ่งมั่นในการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ที่พร้อมเชื่อมโยงและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relation Management) พร้อมทั้งนำเข้าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับโลก     จึงมั่นใจว่าเทคโนโลยีการผลิตของ ADB     จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Research & Development

บริษัทฯ เดินหน้าทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและลงตัวในทุกความต้องการด้วยการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Standard & Certificate

มาตรฐานและการรับรองที่แสดงถึงคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้
และความเป็นมืออาชีพ ที่เราทุ่มเทต่อผลิตภัณฑ์ของ ADB

BUY NOW